Auktions- och medlemsvillkor

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och KVD Kvarndammen AB, organisationsnummer 556746-1180 (”Kvdbil”). Genom att godkänna villkoren blir du alternativt det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos Kvdbil.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdbil, för användningen av Kvdbils webbplats www.kvdbil.se och www.kvdpro.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivningsmöjlighet, som Kvdbil tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna. Om en Kund väljer att utöva sin rättighet att köpa ett auktionsobjekt efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen sker detta köp alltid på plats hos Kvdbil. Separata villkor gäller för sådant köp. Dessa allmänna köpvillkor är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor.

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdbil:s integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Villkoren, Kvdbil:s Integritetspolicy och den information som Kvdbil anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdbil rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. Kvdbil:s roll och uppdragsgivaren

Kvdbil har mer än 15 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. Budgivningen sker på Webbplatsen Kvdbil värderar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning, för exempelvis vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Som alla andra auktionsföretag är Kvdbil:s roll att mot provision förmedla egendom från de företag och myndigheter med flera (”Uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt Kvdbil att sälja fordon och annan egendom till köpare. Kvdbil säljer aldrig för egen räkning och tar inte emot inropsuppdrag.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen. Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden via e-post. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdbils kundtjänst. Kunden ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdbil:s behandling av personuppgifter finns i Kvdbil:s Integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdbil temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdbil om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Om Kvdbil misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Kvdbil rätt att stänga av Kunden. Kvdbil har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Kvdbil är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdbil gjort sig skyldig till försummelse.

4. Auktionerna, budgivning och inropsavgift

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen, Tester och beskrivningar av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdbil: s mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdbil:s allmänna köpvillkor.

4.1 Onlineauktion

Kvdbil:s onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdbil kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa Kvdbil:s regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdbil förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att Kunden meddelar detta till Kvdbil via e-post kundtjanst@kvdbil.se senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje objekt som är föremål för en auktion (”Auktionsobjekt”) finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med dessa Villkor ska betala en inropsavgift för Auktionsobjektet i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala inropsavgiften även om ett köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. Gällande inropsavgifter framgår för varje Auktionsobjekt under budfliken på Webbplatsen. Betalning av inropsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 nedan. Köpet av Auktionsobjektet sker alltid på plats hos Kvdbil. Betalning av inropsavgiften ska därför inte uppfattas som ett bindande köp av Auktionsobjektet.

4.2 Transportfri auktion (direktauktion)

Vissa Auktionsobjekt säljs via så kallad Transportfri auktion (direktauktion). Det innebär att Auktionsobjekten står kvar hos Uppdragsgivaren och även lämnas ut av denne till den Kund som köper Auktionsobjektet.

Vid Transportfri auktion gäller samma auktionsvillkor och betalningsrutiner som för Kvdbil:s övriga Auktionsobjekt, dvs. även de villkor som gäller enligt punkten 4.1 ovan.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet. Kvdbil rekommenderar Kunden att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdbil ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så har Kunden en rättighet (option) att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

En Kund som vinner budgivningen ska betala en inropsavgift för köpt Auktionsobjekt i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala inropsavgiften även om köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. En Kund är vidare skyldig att betala inropsavgiften även om Kunden inte kommer och besiktigar det inropade Auktionsobjektet på plats inom anvisad/avtalad tid. Gällande inropsavgifter framgår för varje Auktionsobjekt under objektsvyn på Webbplatsen.

Efter auktionen kontaktar Kvdbil vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdbil och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning av handpenning med mera. Kunden och Kvdbil (alternativt Uppdragsgivaren) ingår bindande köpavtal på plats hos Kvdbil efter auktionen. Kvdbil:s tillämpliga allmänna köpvillkor för köp är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. Att vinna en budgivning innebär följaktligen inte att Kvdbil eller en Uppdragsgivare slutligen accepterat Kundens anbud om att köpa ett Auktionsobjekt. En sådan slutlig accept sker vid ingående av köpavtal på plats hos Kvdbil efter auktionen. Köpvillkor finns tillgängliga på webbplatsen och på Kvdbils anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Kvdbil inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Kvdbil rätt att debitera inropsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida inget annat anges.

7. Ångerrätt för konsumenter

Vad som sägs i denna punkt 7 gäller enbart för konsumenter.

Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag ett avtal om en tjänst ingås. Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Genom att logga in på Webbplatsen under ångerfristen och utnyttja en Tjänst, exempelvis lägga ett bud, fullgör konsumenten sådan Tjänst. Genom användningen av Tjänsten samt genom godkännande av dessa Villkor samtycker Kunden till att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts.

Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten innan denne påbörjat utnyttjandet av Tjänsten ska Kunden kontakta Kvdbil enligt kontaktuppgifter på Webbplatsen.

8. Avstängning

Om en Kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om Kvdbil har anledning att misstänka att en Kund bryter mot bestämmelserna i Villkoren kan Kvdbil efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto och/eller (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

9. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdbil reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. Kvdbil kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

Kvdbil har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdbil rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle.. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdbil kan tyvärr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdbil ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdbil förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdbil ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdbil kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdbil inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdbil ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i Kvdbil:s interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdbils ansvar enligt tvingande lagstiftning.

10. Särskild ansvarsbegränsning

Vad som sägs i denna punkt 10 gäller för näringsidkare samt konsumenter i den utsträckning som punkten kan anses överensstämma med tillämplig lag.

Kvdbil ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdbil:s ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdbil tillhandahållit till Kunden.

11. Meddelanden

Meddelanden från Kvdbil till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdbil ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

12. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdbil:s föregående skritliga samtycke. Kvdbil har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdbil. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

13. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdbil. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdbil, Kvarndammen samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdbil:s varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdbil:s skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdbil:s instruktioner.

14. Överlåtelse

Kvdbil har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdbil och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdbil att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdbil överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

15. Ändring av Villkoren

Kvdbil kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighets beslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdbil och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdbil rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

16. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdbil står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdbil kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

17. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


 

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 11-06-2015

 

Integritets- och säkerhetspolicy

Personuppgifter

Kvdbil värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina person¬uppgifter på bästa sätt. Det är Kvdbil:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Kvdbil samlar in och hur denna används. Genom att godkänna denna policy (”Integritetspolicyn”) på webbplatsen i samband med ifyllnad av intresseanmälan, registrering av medlemskap eller lämnande av uppgifter på Kvdbil:s webbplatser (www.kvdbil.se, www.bilpriser.se, www.kvdnorge.no eller www.kvdcars.com) så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

KVD Kvarndammen AB (”Kvdbil”/”vi”), org. nr 556746-1180, adress Ellesbovägen 150, 442 90 Kungälv, telefonnummer 010-167 30 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I de fall annat företag i KVD-koncernen (till exempel KVD Bilpriser AB) istället är att uppfatta som personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär för regi-strering eller intresseanmälan där du fyller i dina personuppgifter.

Principer om personuppgiftshantering för Kvdbil:s webbplatser

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera ditt medlemskap, förbere¬delse och administration av en auktion online eller annan tjänst som du beställer för att full¬följa våra åtaganden gentemot dig som medlem. De personuppgifter som Kvdbil behandlar är ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, betal- och budhistorik, köpta objekt, betal- och kreditkorts¬nummer, IP-adress och telefonnummer.

 

 • Kvdbil samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Kvdbil:s webbplatser:
 • * Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
 • * Besökare från smarta telefoner, surfplattor och datorer
 • * Operativsystem (Windows, IOS etc)
 • * Besökta sidor

Vid besök på någon av Kvdbil:s webbplatser (www.kvdbil.se, www.bilpriser.se, www.kvdnorge.no eller www.kvdcars.com) sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Ändamål för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, marknads- och kundundersökningar, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, nyhetsbrev samt för statistikändamål och riskhantering. Personuppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som medlem.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera budvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Behandling i syfte att förbättra våra tjänster kan inkludera behandling där dina per¬sonuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Kvdbil:s koncern och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med ett köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysnings¬syfte.

Användningen av personuppgifterna kan innebära samkörning med andra register inom EU samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Kvdbil:s kon¬cern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Personuppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter, underleverantörer eller våra sam¬arbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Kvdbil iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Vi kan därutöver använda oss av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer gällande Europeiska regler om dataskydd såsom stöd för kundtjänst och marknads¬analys. Kvdbil tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Kvdbil definierat.

Kvdbil lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Kvdbil använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevel-ser och för att utveckla vår webbplats. Kvdbil använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Kvdbil:s verksamhet.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut, överföra, dela eller på annat sätt bevilja någon tredje part åtkomst till dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om du samtyckt till att vara registrerad medlem hos Kvdbil sparas dina uppgifter tills du avre¬gistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte registrerar dig som medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Kvdbil:s åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personupp¬giftslagstiftning.

Uppdatering, korrigering av och tillgång till personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges nedan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

 • KVD Kvarndammen AB
 • Ellesbovägen 150
 • 442 90 Kungälv

Kvdbil vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Kvdbil förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, adress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Kvdbil korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Kvdbil. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhets¬åtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom tvåfaktorinloggning där lösenord skickas via sms och är krypterade samt kryptering av data. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrym¬men där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Länkar

Kvdbil:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Kvdbil:s webbplatser. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personupp¬giftspolicy som gäller för den sidan. Kvdbil tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn

Kvdbil förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Kvdbil:s webbplatser.

Cookies

På Kvdbils webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Kvdbil använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på Kvdbil:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår Kvdbil från att du accepterar användningen av dem.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kvdbil så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Kvdbil:s webb¬plats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över använ¬dandet av Kvdbil:s webbplats.

Genom att godkänna Kvdbil:s auktionsvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Kvdbil:s webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kvdbil:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies rade¬ras, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 

Ytterligare information

Vänligen kontakta Kvdbil på följande e-mailadress om du har frågor om denna Integritetspolicy eller Kvdbil:s användning av dina personuppgifter: kundtjanst@kvdbil.se.

Bilaga Kvdbil:s Allmänna Köpvillkor

Nedan visas de Allmänna Köpvillkor som Kvdbil tillämpar vid försäljning av auktionsobjekt. Villkoren bifogas Kvdbil:s auktions- och medlemsvillkoren enbart i informationssyfte. Köp av auktionsobjekt ingås alltid på plats hos en av Kvdbil:s anläggningar och först i samband med ett sådant köp godkänner kunden nedan allmänna köpvillkor.

De allmänna köpvillkoren som infogas häri avses att gälla när Kvdbil och en vinnande budgivare träffas för att teckna köpavtal, om inte Kvdbil och en vinnande budgivare kommer överens om annat vid köptillfället på plats.

Köpvillkor

1. Inledning och bakgrund

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) är tillämpliga när du som privatperson eller ni som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt på plats hos en av KVD Kvarndammens anläggningar.

Avtal ingås mellan Kund och KVD Kvarndammen AB, organisationsnummer 556746-1180 (”Kvdbil”) på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). Kvdbil har mer än 15 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. De objekt som finns till försäljning av Kvdbil genom budgivning (”Objekten”) säljs av Kvdbil i eget namn men på uppdrag av Säljaren.

Kvdbil är väldigt mån om sina Kunder och följer givetvis samtliga konsumenträttsliga regler och Allmänna Reklamationsnämndens beslut. En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Objekt. Kvdbil kan tyvärr inte godta köp av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga.

När en Kund vinner en budgivning vinner denne en option, en rättighet, men ingen skyldighet, att köpa ett Objekt. Köp av Objekt görs antingen på plats hos en av Kvdbil:s anläggningar eller filialer alternativt via direktauktion, se punkten 13 nedan. För köp av föremål gäller dessa Villkor i sin helhet. Kunden har inte rätt att utan Kvdbil:s medgivande överlåta optionen att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se nedan under punkten 17 nedan.

2. Objekt och Beskrivning

I Kvdbil:s uppdrag från en Säljare ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade och Kvdbil:s intention är att Beskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättillgänglig och översiktlig.

Objekt som finns tillgängliga för försäljning av Kvdbil återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper och ett uppskattat auktionspris på Objektet anges.

Kvdbil garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid visning eller vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. Kvdbil ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning.

Ett i Beskrivningen angivet ca-pris hos bilhandlaren är ett av Kvdbil uppskattat begärt pris på marknaden för motsvarande objekt i felfritt skick och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga ca-pris hos bilhandlaren. Kvdbil kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. De uppskattade priser som anges tas fram av Kvdbil:s värderingsmän som är förordnade av Handelskammaren och specialister för att säkerställa en så bra värdering som möjligt. Analyser och utvärderingar görs av ett flertal källor bl.a. olika branschers prisverk, systematisk avsökning av nätet för aktuellt utbud på både den svenska och utländska marknaden samt Kvdbil:s värderingsföretag, KVD Bilpriser AB:s, databaser. Kunden kan själv skaffa sig en egen uppfattning om priset för Objektet på öppna källor som t.ex.: www.bilpriser.se, www.bytbil.se, www.blocket.se, www.mascus.se, www.mobile.de eller www.google.se.

Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

3. Visning och undersökningsplikt

Tid och plats för eventuell visning av Objektet aviserades i Beskrivningen. Objekten finns vanligtvis för visning och avhämtning vid en av Kvdbil:s anläggningar eller filialer. Särskilda villkor för visning vid Transportfri auktion (direktauktion) återfinns under punkten 13 nedan.

Kunden har själv fått bilda sig en uppfattning om utbjudna Objekt vid visning på plats, antingen vid en Kvdbil anläggning eller filial alternativt hos Säljaren vid Transportfri auktion (direktauktion), och har sedan fått bjuda efter vad Kunden själv ansett Objektet vara värt. Vid det fall en visning av Objektet inte har varit möjlig har Kunden efter bästa förmåga fått bedöma Objektet bl.a. genom att studera Beskrivningen, bilder av Objektet samt vid behov konsulterat med Kvdbil.

 

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig. Kvdbil:s tester av Objekten fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion som har beskrivits mer i detalj i Beskrivningen baserat på resultatet vid sådana tester, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär har beskrivits översiktligt.

Objekten är, om inte annat angetts av Kvdbil antingen i Beskrivningen eller vid genomförande av köpet på plats, besiktigade och testade av Kvdbil.s fordonstekniker eller annan expert samt värderade av förordnade värderingsmän eller specialister. Det är dock Kunden som ska kontrollera att Objektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen.

Objekten säljs begagnade och i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

Kvdbil är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Mer om Kvdbil:s ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 och 11 nedan.

4. Besiktning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan besiktning kan bindande köpavtal med Kvdbil träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet.

Om budgivare med högsta bud för visst Objekt inte har besiktigat det inropade Objektet på plats inom anvisad/avtalad tid så debiteras denne inropsavgiften. Den aktuella inropsavgiften framkommer antingen vid Objektet eller i Beskrivningen. Om Kunden beställt transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annan anges häri. Transportkostnaden framgår antingen vid Objektet eller av Kvdbil specificerad sida på Kvdbil:s webbplats www.kvdbil.se.

Inropsavgift ska också betalas av högsta budgivare om denne har besiktigat det inropade Objektet på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att Objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Om Kunden beställt transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annat anges häri. Transportkostnaden framgår antingen vid Objektet eller av Kvdbil specificerad sida på Kvdbil:s webbplats www.kvdbil.se.

Kvdbil garanterar att Objekt inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder aldrig belastar köpande part.

5. Särskilt om deklareringar

När ett Objekt är en begagnad personbil varudeklareras denna enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Riktlinjerna innehåller krav som Konsumentverket finner väsentliga från konsumentsynpunkt. De har utarbetats efter överläggningar med Motorbranschens Riksförbund. Riktlinjerna gäller när Kvdbil säljer begagnad personbil till enskild konsument. Med begagnad personbil menas bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer och som körts 1 000 kilometer eller mer.

Kvdbil:s varudeklaration av begagnade personbilar finns tillgänglig vid visningarna av Objekten på Kvdbil webbplats. Kvdbil uppmanar Kunden att spara varudeklarationen för eventuell framtida kontakt med Kvdbil:s kundtjänst avseende personbilen.

Varudeklaration finns dock inte för fordon som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare, samt inte heller på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde under 15 000 kronor.

6. Avgifter och betalning

6.1 Kundens betalning

Objekt ska betalas i samband med ingående av köpavtal mellan Kvdbil och Kunden och innan Objektet avlämnas. Kvdbil erbjuder dock Kunden möjlighet att betala Objekt i förväg på sätt som anges nedan. Kvdbil uppmanar Kunden att i förväg ha tänkt igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

Kvdbil förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen. Om betalning för Objektet sker hos Kvdbil i samband med köpet kommer Kunden få ett kvitto i samband med betalningen. Om betalning för Objektet görs på elektronisk väg kommer kvitto att erhållas elektroniskt.

A. Direktinsättning på Kvdbil:s bankkonton

En Kund kan betala Objekt i förväg genom direktinsättning på ett av Kvdbil angivet bankkonto. Detta är en tjänst som Kvdbil erbjuder sina Kunder, och är helt frivillig. Det är helt upp till Kunden om denne vill använda tjänsten eller betala på plats. Vid betalning via direktinsättning på Kvdbil:s bankkonton ombeds Kunden alltid ange objektsnummer.

Om Kunden och Kvdbil inte ingår ett köpavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som Kunden satt in på av Kvdbil angivet bankkonto.

B. Finansiering via Kvdbil

Kvdbil erbjuder en Kund olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt i förväg. För mer information om hur Kvdbil kan hjälpa en Kund att finansiera köp av Objekt, kontakta Kvdbil:s kundtjänst på kundtjanst@kvdbil.se eller på telefonnummer 010-167 30 00. Detta är en frivillig tjänst som Kvdbil erbjuder sina Kunder. Det är helt upp till Kunden om denne vill använda tjänsten eller betala på plats.

Om Kunden väljer en finansieringsmöjlighet enligt ovan kan en kreditansökan komma att göras innan köpavtal ingås eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Separata villkor gäller för betalning via kredit. Kontakta gärna kundtjänst på kundtjanst@kvdbil.se eller på telefonnummer 010-167 30 00 för mer information.

C. Bankkort (dock ej utländska bankkort)
 • En Kund kan betala Objekt genom betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Kvdbil accepterar inte följande betalningsmedel:
 • • Kredit- och betalkort
 • • Kontant betalning
 • • Postväxel
 • • Check
 • • Företagskort
 • • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 17 nedan.

6.2 Utebliven betalning

Om köpet har genomförts men Kunden har valt en alternativ betalningslösning enligt ovan, och betalningen inte har fullföljts inom det tidsintervall som har angetts vid ett sådant val, har Kvdbil rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Kvdbil rätten att, utan att först underrätta den köpande Kunden, sälja Objektet till annan kund till det utropspris som Kvdbil finner lämpligt. Vid omförsäljning har Kvdbil rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till Objektet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdbil:s fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.3 Moms

Om Objektet är en personbil säljs denna inklusive moms om inte annat anges av Kvdbil. Moms tillkommer även på inropsavgiften. Övriga fordon och övrig egendom säljs normalt exklusive moms då dessa auktioner främst vänder sig till näringsidkare. Mer information om moms återfinner Kunden vid respektive Objekt.

Oftast kan moms inte dras av vid köp av personbilar eller lätt lastbil. Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt kan dras av i dennes verksamhet. Kvdbil rekommenderar att en näringsidkare kontrollerar Skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms kan dras av vid köp av ett Objekt. Kvdbil ansvarar inte för någon bedömning avseende moms.

7. Avhämtning och transport

Avhämtning ska ske i samband med köpet av Objekt, d.v.s. den dag då köpeavtalet ingås, om inte Kunden och Kvdbil särskilt kommit överens om annat. Dag som köpeavtal ingås framgår av bekräftelsen eller Beskrivningen. Kvdbil ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit Kvdbil tillhanda i enlighet med punkten 6 ovan, om inte Kvdbil och Kunden har kommit överens om avbetalning enligt separat avtal. Särskilda villkor för Transportfri auktion (direktauktion) återfinns i punkten 13 nedan.

För Objekt som inte avhämtats inom fem (5) arbetsdagar från dagen för köpet utgår en förvaringshyra på 300 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan Kvdbil och Kunden. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden kontakta Kvdbil enligt den kontaktinformation som angetts av Kvdbil.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt. För Kunder som är näringsidkare är det extra viktigt att kontrollera Objektet före eller vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter köpet inte beaktas, se punkten 10 nedan. Näringsidkare som hämtar Objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna Objektet i efterhand.

För Objekt som inte avhämtats inom trettio (30) arbetsdagar har Kvdbil rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Kvdbil har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av köpavtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdbil:s fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

8. Omregistrering och försäkring av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras på Kunden av Kvdbil så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter ingånget köpavtal. Försäkring tecknas även i samband med ingåendet av köpavtalet. Kvdbil är uppkopplad till bilregistret och anmäler fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger. Samtidigt erhåller Kunden fordonsskattekredit.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

9. Ansvar för fel

Kvdbil företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller (i förhållande till konsumenter) är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar Kvdbil enligt nedanstående regler. Kvdbil uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Eftersom Kunden själv har bestämt slutpriset på en auktion kan ingen hänsyn tas till huruvida varan sålts till överpris.

 • Säljaren och Kvdbil är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren och Kvdbil ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Säljaren och Kvdbil ansvarar inte för:
 • (a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;
 • (b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;
 • (c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller
 • (d) för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid visning enligt punkten 3 ovan eller provkörning.

Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte Kvdbil för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Kvdbil ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

Säljaren eller Kvdbil ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa Objekt gäller inte rätten till reklamation enligt konsumentköplagen och de behöver inte heller varudeklareras (VDN-deklareras).

10. Reklamationer

10.1 Allmänt

Kvdbil företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar Kvdbil meddelande om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast.

Kunden ska då fel upptäcks omgående reklamera detta till Kvdbil. Reklamation ska ske skriftligen till följande adress: reklamation@kvdbil.se. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Kvdbil förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är felaktigt.

10.2 Reklamation av näringsidkare

Är Kunden näringsidkare ska reklamation ske innan egendomen transporteras från Kvdbil:s försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas inte, varför det är viktigt att noga undersöka Objektet innan det lämnar Kvdbil:s försäljningsställe.

10.3 Reklamation av konsument

Är Kunden konsument ska reklamation ske snarast möjligt efter att felet upptäckts.

Kunden har tre (3) års reklamationsrätt på Objekt. Reklamationsrätten täcker enbart varor som är felaktiga enligt ovan och gällande konsumentskyddslag.

10.4 Rättelse vid konstaterat fel – enbart konsumenter

Kvdbil har rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Objekt som Säljaren ansvarar för. Kvdbil har också rätt att anvisa Kunden ett annat likvärdigt objekt. Observera att rätt till prisavdrag inte finns vid köp av begagnade varor på auktion.

Vid reklamationer måste Kvdbil alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till Kvdbil. Kvdbil ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.

Vid reklamationer måste Kvdbil alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till Kvdbil. Kvdbil ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.

Om avhjälpande av ett fel i ett Objekt inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts av Kunden, eller om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, har Kunden rätt att frånträda (häva) köpet och mot återlämnade av Objektet erhålla det belopp som erlagts för detsamma. För att ersättning för direkta kostnader såsom resekostnader ska kunna utgå måste dessa styrkas av Kunden genom kvitto eller på annat sätt. Vid hävande av köp har Kvdbil rätt att göra ett nyttjandeavdrag vilket utgörs av 0,5% av köpeskillingen per hel månad sedan köptillfället samt 0,5% av köpeskillingen per 100 körda mil vilket är i linje med MRF:s branschpraxis.

Kvdbil förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa Objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage m.m. om inte annat överenskommits med Kunden.

Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som Kvdbil ansvar för, är Kvdbil berättigad till ersättning för sina kostnader.

11. Ansvarsbegränsning

Följande ansvarsbegränsning är tillämplig om Kunden är näringsidkare. Kvdbil har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Kvdbil:s totala ansvar för varje Objekt är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Objektet. Kvdbil ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

12. Särskilda villkor om utmätt gods

Kvdbil erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning. Vid försäljning av dessa Objekt gäller särskilda villkor enligt följande.

Objekten säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att ställa in försäljningen eller att avbryta försäljningen av vissa Objekt för försäljning med kort varsel. Objekten säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

Kvdbil gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Beskrivningen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Objektets skick och kontrollera Beskrivningen. Objekten kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Objektets skick. Vid köp av Objekt som säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning ingår Kunden alltså bindande köpavtal med Kvdbil vid vunnen budgivning, varefter inga reklamationer eller ångerrätt beaktas.

13. Särskilda villkor om Transportfri auktion (direktauktion)

Under vissa omständigheter utför Kvdbil en så kallad Transportfri auktion (direktauktion). Transportfri auktion innebär att ett Objekt står kvar hos Säljaren vid ingående av köpavtal och transporteras inte till någon av Kvdbil:s anläggningar eller filialer. Direktauktion genomförs oftast då Objekt är svåra och mycket kostsamma att transportera eller där Säljaren behöver ha maskinen i drift under försäljningen. Transportfri auktion tillämpas enbart om Kunden är en näringsidkare. Det framgår vid respektive Objekt om det är föremål för Transportfri auktion.

Vid Transportfri auktion skickar Kvdbil ut personal eller extern testare som utför test och dokumentation inför försäljningen. När köpet är genomfört och betalning genomförd, överlämnas sedan Objektet av Säljaren till Kunden på den plats där Objektet står.

En visning av Objekt som är föremål för Transportfri auktion sker hos Säljaren efter överenskommelse. Samma villkor för visning, undersökningsplikt, fel och reklamationer gäller även för köp vid direktauktion. Efter avslutad auktion kontaktar Kvdbil högsta budgivare och ingår köpavtal. Säljaren informeras av Kvdbil när köpet har genomförts och därefter bokas en tid för avhämtning mellan Kunden och Säljaren. Vid avhämtningen lämnar Kunden över ett mottagningsdokument från Kvdbil som fungerar som ett kvitto och som båda parter undertecknar. Mottagningsdokumentet bekräftar Kundens och Säljarens utbyte av prestationer i form av överlämning och avhämtning.

14. Force Majeure

Om Kvdbil:s fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdbil inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Kvdbil:s fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdbil:s webbplats www.kvdbil.se under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

16. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

17. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Kvdbil bistår vid export av de flesta fordon som säljs mot en avgift för administration samt faktiska kostnader. Olika administrationskostnader beroende på vilket sätt du som köpare väljer att hämta din bil på.

Tillfällig registrering: SEK 4 995 
Hämtning utan speditörs garanti: SEK 1995 
Hämtning med speditörsgaranti: SEK 1 250

Alla priser är inklusive moms. Alla priser är max och gäller för exporter inom och utanför EU.

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan.

 • Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:
 • • Kunden måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
 • • Kunden betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
 • • Om VAT-nummer är godkänt så betalar Kunden ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
 • • Vid avhämtningsköp måste dock ett belopp motsvarande momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: Registrerade objekt 6 000 SEK i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering ska uppvisas där det ska framgå vem som har rätt att teckna företaget.
 • • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdbil:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdbil (hanteringen tar cirka 14 dagar). Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdbil:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället.
 • • Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

 

 • Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:
 • • Kunden betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • • Kunden betalar alltid svensk moms på objekten.
 • • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
 • • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdbil:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdbil (hanteringen tar cirka 14 dagar). Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdbil:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

 

 • Försäljning inom EU till privatperson:
 • • Kunden betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • • Kunden betalar alltid svensk moms på objekten.
 • • Deposition om SEK 6 000 betalas för registrerade Objekt, för oregistrerade Objekt betalas ingen deposition.
 • • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdbil:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdbil (hanteringen tar cirka 14 dagar). Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdbil:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

 

 • Export till privatpersoner utanför EU samt till Åland:
 • • Kunden betalar svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet deponeras alltid SEK 6 000 på registrerade objekt och ingen deposition på oregistrerade Objekt.
 • • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdbil:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdbil (hanteringen tar cirka 14 dagar). Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdbil:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

 

 • Exportförsäljning till företag utanför EU:
 • • Kunden betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • • Kunden måste inkomma med bevisning på att de är ett företag ex. företagsregistrering.
 • • Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 6 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet följande: Registrerade objekt SEK 6 000 i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.
 • • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Kvdbil:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Kunden kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar via blankett från Transportstyrelsen som ska skickas till Kvdbil (hanteringen tar cirka 14 dagar). Tillfälliga registreringsskyltar kan emellertid inte utfärdas för alla fordon. Kontrollera därför med Kvdbil:s kundtjänst vad som gäller för det aktuella fordonet. Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till Kunden/kurir vid leveranstillfället. Hämtas Objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

 


 

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 11-06-2015