SwedishFlagIconSvenska

Sälja på Kvdbil

Frågor & svar

Kontakta oss

Auktions- och medlemsvillkor privatpersoner

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor för Privatpersoner (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson (”Kunden”/”du”) och Kvdbil AB, organisationsnummer 556746-1180 (”Kvdbil”). Genom att godkänna villkoren blir du medlem hos Kvdbil. För näringsidkare gäller separata villkor, se Auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdbil, för användningen av Kvdbils webbplats www.kvd.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivnings- och försäljningsmöjlighet, som Kvdbil tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna.

Efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen kan Kunden ges möjlighet att köpa ett auktionsobjekt (”Auktionsobjektet”). Köp sker alltid efter inspektion av Auktionsobjektet på plats hos Kvdbil. Separata Köpvillkor för Privatpersoner gäller för sådant köp (se bifogat till dessa Villkor).

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdbils webbplatspolicy (”Webbplatspolicy”). Villkoren, Kvdbils webbplatspolicy och den information som Kvdbil anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdbil rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. Kvdbils roll och uppdragsgivaren

Kvdbil AB, organisationsnummer 556746-1180, (”Kvdbil”), har mer än 25 års erfarenhet av att sälja fordon via auktionsförfarande. De objekt (var för sig ett ”Objekt”) som Kvdbil saluför genom auktionsförfarande säljs av Kvdbil i eget namn men för annans (”Säljaren”) räkning medan Objekt som säljs till fast pris ägs och överlåts av Kvdbil.

Fordon som säljs via auktionförfarande Kvdbil värderar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning för exempelvis vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Som alla andra auktionsföretag är Kvdbils roll att mot provision förmedla egendom från de företag och myndigheter med flera (”Uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt Kvdbil att sälja fordon och annan egendom till köpare.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden via e-post. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdbils kundcenter. Kunden ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdbils behandling av personuppgifter finns i Kvdbils webbplatspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdbil temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdbil om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Kvdbil är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdbil gjort sig skyldig till försummelse.

4. Auktionerna och budgivning

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen, Tester och beskrivningar av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdbils mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdbils Köpvillkor för Privatpersoner.

Kvdbils onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdbil kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa Kvdbils regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för handlingen såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdbil förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, ska Kunden meddela detta till Kvdbil via e-post kundcenter@kvdbil.se senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje Auktionsobjekt finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet. Kvdbil rekommenderar Kunden att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket.

Reservationspriset (det lägsta accepterade försäljningspriset) bestäms av säljaren i samråd med Kvdbil inom rimliga gränser. I regel sätts inte Reservationspriset högre än det högsta värdet av det uppskattade försäljningspriset.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Ett vinnande bud innebär inte att Kvdbil har accepterat budet eller att Kunden har en rättighet eller skyldighet att köpa Auktionsobjektet. Det innebär enbart att Auktionsobjektet reserveras för Kundens räkning till dess att Kunden har besiktigat det inför ett eventuellt köp av detsamma. Kvdbils eventuella slutliga accept sker vid ingående av köpavtal på plats hos Kvdbil efter auktionen.

Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdbil ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet och ge Kunden möjlighet att köpa Auktionsobjektet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så kan Kunden ges en möjlighet att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

Efter auktionen kontaktar Kvdbil vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdbil och högste budgivare överens om dag då den högste budgivaren kan besiktiga Auktionsobjektet. Kunden och Kvdbil (alternativt Uppdragsgivaren) ingår bindande köpavtal på plats hos Kvdbil först efter auktionen när Kunden fått tillfälle att besiktiga Auktionsobjektet. Kvdbils tillämpliga Köpvillkor för Privatpersoner är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. Köpvillkor för Privatpersoner finns tillgängliga på webbplatsen och på Kvdbils anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Kvdbil inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Kvdbil rätt att erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida

7. Medlemsklubb

Genom att vara medlem hos Kvdbil kommer du även att vara en del av Kvdbils medlemsklubb, en kundklubb som bl.a. syftar till att ge stöd och information i olika frågor som rör bilägande m.m. Inom Kvdbils medlemsklubb kommer vi att löpande samla in intressant information och bra erbjudanden om bilrelaterade tjänster, både från Kvdbil och våra partners, som du som medlem kan ta del av. Du hittar alla aktuella erbjudanden genom att logga in på Webbplatsen, där erbjudandena finns samlade under fliken Medlemsklubb. Då och då kan Kvdbil också komma att skicka ut särskilt intressanta erbjudanden till dig via den e-postadress som du har registrerat för ditt användarkonto. Självklart kan du i samband med sådana utskick välja att anpassa eller helt avbryta utskicken.

8. Missbruk

Om Kvdbil har anledning att misstänka att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor har Kvdbil rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto;(ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Kvdbil förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns på Webbplatsen och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Kunden från att använda Tjänsterna om Kvdbil misstänker att Kunden missbrukar Tjänsterna, exempelvis genom att lägga bud på Auktionsobjekt som Kunden inte avser köpa, manipulerar budgivningen eller på egen hand söker upp uppdragsgivaren i försök att avsluta affären.

Kvdbil har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran till kund om att byta inloggningsuppgifter.

Om Kunden missvisande har angivit att den agerar som privatperson när den de facto representerar en näringsidkare har Kvdbil rätt att debitera Kunden en Förmedlingsavgift för varje vunnen auktion som Kunden inte fullföljt, se punkt 4 Auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare.

9. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdbil reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. Kvdbil kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

Kvdbil har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdbil rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdbil kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdbil ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdbil förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdbil ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdbil kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdbil inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdbil ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i Kvdbils interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdbils ansvar enligt tvingande lagstiftning.

10. Särskild ansvarsbegränsning

Vad som sägs i denna punkt 9 gäller för konsumenter i den utsträckning som punkten kan anses överensstämma med tillämplig lag.

Kvdbil ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdbils ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdbil tillhandahållit till Kunden.

11. Meddelanden

Meddelanden från Kvdbil till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdbil ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

12. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdbils föregående skriftliga samtycke.

Kvdbil har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdbil. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

13. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdbil. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdbil, KVD samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdbils varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdbils skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdbils instruktioner.

14. Överlåtelse

Kvdbil har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdbil och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdbil att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdbil överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

15. Ändring av Villkoren

Kvdbil kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdbil och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdbil rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

16. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdbil står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdbil kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

17. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 10/3 2018.

Köpvillkor för privatpersoner

1. Allmänt

1.1 Kvdbil AB, organisationsnummer 556746-1180, (”Kvdbil”), har mer än 25 års erfarenhet av att sälja fordon via auktionsförfarande. De objekt (var för sig ett ”Objekt”) som Kvdbil saluför genom auktionsförfarande säljs av Kvdbil i eget namn men för annans (”Säljaren”) räkning medan Objekt som säljs till fast pris ägs och överlåts av Kvdbil. Dessa köpevillkor (”Villkoren”) tillämpas då en konsument (”Kunden”) köper ett Objekt och utgör en del av det köpekontrakt som träffas mellan Kvdbil och Kunden. Med ”konsument” avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Försäljning av Objekt sker inte till personer som är under 18 år gamla eller som av annan anledning har begränsad rättshandlingsförmåga. Vid försäljning till Kund utanför Sverige gäller även punkt 16.

1.2 Vinnande budgivare alternativt den som accepterat att köpa ett Objekt till fast pris erbjuds en möjlighet, men varken en rättighet eller skyldig¬het, att köpa Objektet. Kvdbil förbehåller sig fri prövningsrätt av bud som lämnas under budgivning. Vinnande budgivare alternativt den som accepterat att köpa ett Objekt till fast pris kan inte överlåta möjligheten att köpa Objektet till annan utan Kvdbils föregående skriftliga godkännande. Om en annan köpare efter Kvdbils godkännande har anvisats, räknas den anvisade köparen som Kund enligt dessa Villkor. I dessa fall har Kvdbil rätt att, utöver Förmedlings¬avgift och andra eventuella avgifter enligt punkt 5, även ta ut en administrativ avgift om 2 000 kronor inklusive moms som Kunden (d.v.s. den anvisade köparen) är skyldig att betala i samband med ingåendet av köpekontraktet.

1.3 Bindande avtal om köp av Objekt träffas först när Kvdbil och Kunden har ingått ett skriftligt köpekontrakt. Köpekontraktet träffas antingen på plats vid en av Kvdbils anläggningar eller, i de fall Kunden väljer tilläggstjänsten hemleverans, via www.kvd.se (”Webbplatsen”).

2. Objektet

2.1 Allmänt

2.1.1 Objektet är begagnat och säljs i befintligt skick. Begagnade varor kan, förutom normalt slitage, ha brister och skador och Kunden kan inte förvänta sig att varan har samma kvalitet och egenskaper som nytillverkade. Kunden är medveten om att enklare lös egendom som Objektet levererades med som nytt kan saknas. Med ”enklare egendom” avses exempelvis reservhjul, punkteringskit, domkraft, verktyg, verkstads- och reparationsunderlag, golvmattor, och hjulkapslar och annan liknande egendom.

2.1.2 Kvdbil garanterar att Objektet inte är belastat med skatteskulder samt att eventuella restskulder inte kommer att belasta Kunden.

2.1.3 Eftersom Objektet är begagnat och säljs med de friskrivningar som framgår av punkt 8, rekommenderas Kunden att själv noggrant undersöka Objektet på plats vid Kvdbils anläggning innan budgivning eller, i förekommande fall, det fasta priset accepteras och ingående av köpekontraktet. Kundens möjligheter att undersöka Objektet framgår av punkt 3.

2.2 Kvdbils beskrivning av Objeket

2.2.1 Den beskrivning som Kvdbil upprättat avseende ett Objekt och som finns att läsa på Webbplatsen (”Beskrivningen”) är en översiktlig beskrivning som endast innehåller övergripande information om Objektet och dess huvudsakliga egen-skaper. Beskrivningen består både av text och fotografier. Kvdbil garanterar inte att uppgifterna i Beskrivningen är heltäckande och rekommenderar inte att Kunden fattar sitt beslut att lämna bud på, eller köpa Objektet, endast baserat på Beskrivningen.

2.2.2 Kvdbil ansvarar inte för skada, fel eller brist i Objektet i den utsträckning den framgår av Beskrivningens text eller fotografier.

2.2.3 Det i Beskrivningen angivna ”pris hos bilhandeln” är ett av Kvdbils värderingsmän uppskattat marknadspris för ett fordon motsvarande Objektet i felfritt skick. Kunden ska se det uppskattade ”priset hos bilhandeln” som en allmän vägledning för Kunden och inte en värdering av Objektet som sådant. Kunden måste själv bilda sig en uppfattning av Objektets värde inför budgivningen eller, i förkommande fall, det fasta priset accepteras och ingåendet av köpekontraktet.

2.2.4 Kvdbil har rätt att löpande ändra Beskrivningen utifrån sådan information som Kvdbil erhåller i tiden efter den ursprungligen publiceringen. Det är alltid den senast publicerade Beskrivningen som är den gällande. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, har den svenska versionen alltid företräde.

2.3 Kvdbils tester av Objektet

2.3.1 Om inte annat framgår av Beskrivningen eller genom upplysning som Kvdbil lämnar Kunden på plats inför köpekontraktets ingående, har Kvdbils fordons-tekniker eller annan expert genomfört vissa grundläggande tester av Objektet (”Tester”). Resultatet av Testerna framgår av Beskrivningen.

2.3.2 Testerna omfattar endast Objektets väsentliga säkerhetsdetaljer och väsentliga teknisk funktion. Kvdbil garanterar således inte att Testet är heltäckande och rekommenderar inte att Kunden baserar sitt beslut att lämna bud på, eller köpa Objektet, enbart baserat på Testerna. I synnerhet omfattas inte egenskaper av kosmetisk karaktär eller mindre väsentliga egenskaper av Testerna. Kunden rekommenderas att noggrant undersöka Objektet innan bud lämnas eller förvärv av Objektet sker.

2.4 Varudeklaration

2.4.1 Kvdbil tillhandahåller varudeklaration för begagnade personbilar som tillhandahålls till konsument i enlighet med den branschöverenskommelse som träffats mellan Konsumentverket och MRF (BÖ2020:1). Varudeklarationen finns tillgänglig då Objektet visas på Kvdbils anläggning samt på Webbplatsen. Kunden har erhållit en kopia av varudeklarationen och uppmanas att spara kopian för eventuell framtida kontakt med Kvdbil.

3. Visning och undersökningsplikt

3.1 Objekt finns normalt tillgängligt för tidsbokad visning och provkörning. Visningen sker vid den av Kvdbils anläggningar där Objektet finns tillgängligt enligt Webbplatsen. Om Objektet inte har hållits tillgängligt för visning, eller Kunden inte haft möjlighet att närvara vid en visning, ansvarar Kunden för att bedöma Objektet genom att bl.a. noggrant läsa Beskrivningen, granska fotografierna på Objektet samt genom kontakt med Kvdbil.

3.2 Kvdbil uppmanar Kunden att på plats, på den avtalade tiden för avhämtning av Objektet och innan köpekontraktet avseende Objektet träffas, besiktiga Objektet för att säkerställa att Objektet motsvarar Kundens förväntningar på Objektet och det pris som överenskommits för Objektet. Kunden är medveten om att Kunden har rätt att avstå från att köpa Objektet fram till dess ett bindande köpekontrakt har tecknats med Kvdbil. Om Kunden har ingått köpekontrakt på Webbplatsen med val av tjänsten hemleverans gäller istället punkt 11 om ångerrätt.

3.3 Kunden är medveten om att Kundens val att avstå från att undersöka Objektet kan påverka den köprättsliga bedömningen av vad Kunden kan förvänta sig av Objektet.

4. Avlämning och hemleverans

4.1 Avlämning

4.1.1 Har inte annat överenskommits ska Objektet hämtas i samband med att köpet genomförs, d.v.s. den dag då köpekontraktet avseende Objektet undertecknas. Dagen och tidpunkt för köpekontraktets ingående framgår av Beskrivningen eller den bekräftelse som Kunden fått efter avslutad budgivning eller accept av det fasta priset. Kunden är skyldig att omedelbart kontakta Kvdbil om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på det datum och tidpunkt som framgår av Beskrivningen eller bekräftelsen.

4.1.2 Objektet avlämnas vid Kvdbils anläggning där Objektet finns tillgängligt enligt Webbplatsen alternativt, i de fall där Kunden mot en särskild avgift har beställt tjänsten transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan, den anläggning dit Objektet har transporterats.

4.1.3 Om Kunden inte hämtat Objektet inom tre (3) arbetsdagar från den dag då köpekontraktet ingicks, och inget annat överenskommits, förbehåller sig Kvdbil rätten att debitera Kunden en förvaringsavgift på 300 kronor, inklusive moms, per Objekt och påbörjad kalenderdag.

4.1.4 Kvdbil har ingen skyldighet att lämna ut ett Objekt innan Kundens fulla betalning för Objektet, Förmedlingsavgiften och andra eventuella avgifter har kommit Kvdbil tillhanda eller avtal om avbetalning har träffats i enlighet med ett separat avtal.

4.1.5 Endast Kunden, eller Kundens ombud enligt skriftlig fullmakt, kan underteckna köpekontraktet och hämta Objektet. Kunden är skyldig att uppvisa giltig legitimation. Ett ombud för Kunden är skyldigt att överlämna skriftlig fullmakt i original samt uppvisa legitimation avseende sig själv och Kunden.

4.1.6 I samband med avlämnandet är Kunden, eller Kundens ombud enligt punkt 4.1.5, skyldig att signera kvittens avseende mottagandet av Objektet tillsammans med övriga nödvändiga dokument för att Objektet ska kunna registreras på Kunden

4.2 Hemleverans

4.2.1 Har Kunden, mot särskild avgift, valt tjänsten hemleverans av Objektet till Kundens bostadsadress eller annan överenskommen adress, strävar Kvdbil alltid efter att Objektet levereras så snart som möjligt via en av Kvdbil anlitad transportfirma.

4.2.2 Har leverans inte har skett senast 30 dagar från den dag som köpekontraktet träffades, har Kunden rätt att skriftligen häva köpet av Objektet.

4.2.3 Endast Kunden, eller Kundens ombud enligt skriftlig fullmakt, kan ta emot och kvittera Objekt som levereras genom tjänsten hemleverans. Kunden är skyldig att uppvisa giltig legitimation. Ett ombud för Kunden är skyldigt att till transportören överlämna skriftlig fullmakt i original samt uppvisa legitimation avseende sig själv och Kunden.

4.2.4 I samband med avlämnandet är Kunden, eller Kundens ombud enligt punkt 4.2.3, skyldig att signera kvittens avseende mottagandet av Objektet tillsammans med övriga nödvändiga dokument för att Objektet ska kunna registreras på Kunden.

4.2.5 För tjänsten hemleverans gäller särskilda villkor och kostnader som framgår av Webbplatsen.

4.3 Riskens övergång

Risken för Objektet övergår vid avlämnandet till Kunden eller dess ombud.

5. Pris och avgifter

5.1 Priset för Objektet framgår av köpekontraktet. Priset inkluderar moms om Objektet är en personbil och inget annat uttryckligen anges.

5.2 Avseende Objekt som förvärvats efter auktionsförfarande ska Kunden, utöver det överenskomna priset för Objektet, även betala en avgift till Kvdbil avseende bl.a. kostnader för Kvdbils hantering av Objektet, Webbplatsen och administration (”Förmedlingsavgift”). Förmedlingsavgiften ska betalas samtidigt som priset för Objektet.

5.3 Förmedlingsuppgiften varierar i storlek beroende på Objekt och framgår under objektsvyn på Webbplatsen. Förmedlingsavgiften ska betalas tillsammans med priset för Objektet. Träffas inget köpekontrakt avseende Objektet utgår ingen Förmedlingsavgift.

5.4 Har Kunden beställt tjänsten transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan, och denna tjänst har påbörjats, debiteras Kunden för den fulla transportkostnaden oavsett om Kunden köper Objektet eller inte. Transport-kostnaden framgår antingen under objektsyn på Webbplatsen eller på annan av Kvdbil specificerad sida på Webbplatsen.

5.5 Har Kunden beställt tjänsten hemleverans av Objektet är Kunden skyldig att erlägga betalning för tjänsten i förskott. Kostnaden för hemleverans framgår antingen under objektsvyn på Webbplatsen eller på annan av Kvdbil specificerad sida Webbplatsen.

6. Betalning och dröjsmål med betalning

6.1 Kunden ska betala Objektets pris samt, i förekommande fall, aktuell Förmedlingsavgift och kostnad för tjänsten transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan vid ingående av köpekontraktet avseende Objektet. Kostnaden för tjänsten transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan debiteras oavsett om Kunden fullföljer köpet av Objektet eller inte, dock under förutsättning av att transporten har påbörjats. Genomförs inte förvärvet kommer faktura utställas på transportkostnaden.

6.2 Betalning av Objektet kan normalt ske på nedanstående sätt. Kvdbil förbehåller sig rätten att inte vid vart tillfälle erbjuda samtliga betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt inte fungerar då betalning ska ske.

6.2.1 Finansieringslösning
Kunden kan, via Kvdbils externa samarbetspartners, erbjudas olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt. Avtal avseende sådan finansieringslösning tecknas mellan Kunden och aktuellt företag enligt separata villkor som tillhandahålls av det aktuella företaget. För mer information om hur köp av ett Objekt kan finansieras, kontakta Kvdbils kundcenter på kundcenter@kvdbil.se eller på telefonnummer 010-167 30 00. Detta är en frivillig tjänst som Kvdbil kan erbjuda sina kunder. Det är helt upp till kunden om denne vill använda tjänsten eller kontant betala Objektet på plats. Om Kunden väljer en finansieringsmöjlighet enligt ovan kan en kreditansökan komma att göras innan köpekontrakt ingås eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte.

6.2.2 Banköverföring eller Swish
Kund kan välja att betala ett Objekt genom banköverföring eller med hjälp av Swish som betalningsmetod. Notera att det föreligger en högsta transaktions-gräns vid Swish-betalningar (för närvarande maximalt 150 000 kronor) och att Kunden kan vara tvungen att kontakta sin bank för att höja bankens standardgräns för Swish-betalningar.

6.3 Kvdbil accepterar inte betalning genom andra betalningsmedel än de som framgår av punkterna 6.2.1 eller 6.2.2, däribland: • Debit-, kredit- eller betalkort • Kontant betalning • Postväxel • Check • Företagskort • Utländska kort

6.4 Vid försäljning till Kund utanför Sverige gäller även särskilda villkor enligt punkt 16.

6.5 Om Kunden är i dröjsmål med hela eller delar av betalningen av Objektet, Förmedlingsavgiften och övriga eventuella avgifter har Kvdbil rätt att häva köpet om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott. Kvdbil har även rätt att häva köpet vid Kundens dröjsmål enligt ovan om Kvdbil har förelagt Kunden en skälig tilläggstid för betalningen och Kunden inte har erlagt full betalning inom utgången av tilläggstiden.

6.6 Vid hävning enligt punkt 6.5 har Kvdbil vidare rätt till skadestånd.

7. Omregistrering etc.

7.1 Är Objektet registrerat i det svenska bilregistret tillser Kvdbil att omregistrering på Kunden sker så snart det är möjligt efter Kvdbils mottagande av full betalning för Objektet. I normalfall sker omregistrering redan i samband med att köpekontraktet träffas eller, om Kunden har valt hemleverans av Objektet, när Objektet levererats till Kunden. I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två veckor beroende på att Objektet är belagt med en s.k. leasing- eller kreditspärr i bilregistret. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka Objektet eller äganderätten till Objektet.

7.2 I samband med köpekontraktets ingående tillser Kvdbil att Objektet anmäls i trafik under förutsättning av att Objektet inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger samt att Kunden erhåller fordonsskattekredit.

7.3 Vid utövande av ångerrätt enligt punkten 11 sker omregistrering av Objektet till Kvdbil eller annan kund i samband med att Kvdbil mottagit det returnerade Objektet från Kunden.

8. Ansvar för fel

8.1 Objektet är begagnat och säljs i befintligt skick. ”Befintligt skick” innebär det skick som Objektet har vid Kundens förvärv av Objektet, och att Kundens möjligheter att göra gällande fel och brister är begränsade. Utöver normalt slitage, vilket inte utgör fel i juridisk mening, kan begagnade varor också ha brister och skador. Oavsett att Objektet säljs i befintligt skick har Kunden rätt att göra gällande fel som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till utropspriset och andra omständigheter.

8.2 Kvdbil och Säljaren ansvarar inte för fel som inte förelåg vid tidpunkten för Objektets avlämnande, utan uppkommit efter att Objektet kommit i Kundens besittning.

8.3 Säljaren och Kvdbil ansvarar inte för: (a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage; (b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen; (c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller (d) fel som Kunden uppenbarligen inte kan ha undgått att lägga märke till vid sådan undersökning av Objektet som Kunden genomfört om Kunden insett betydelsen av felet.

8.4 Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte Säljaren eller Kvdbil för några fel, även om Objektet har mer omfattande fel än de som angivits i Beskrivningen.

8.5 Säljaren eller Kvdbil ansvarar inte för fel på egendom som säljs vid exekutiv auktion (vilka säljs i enlighet med bestämmelserna i utsökningsbalken och i utsökningsförordningen) eller konkursauktion (vilka säljs i enlighet med konkurslagen).

9. Reklamation

9.1 Kvdbil är Kundens motpart i Köpekontraktet. Detta innebär att Kunden, om Objektet har överlåtits efter auktionsförfarande, inte kan vända sig till Säljaren avseende eventuella fel på Objektet. Reklamation avseende fel kan enbart framställas till Kvdbil.

9.2 Kunden kan reklamera fel avseende Objektet under tre år från Kundens mottagande av Objektet. Oaktat ovanstående yttre reklamationsfrist, ska reklamation alltid ha mottagits av Kvdbil inom skälig tid från det att Kunden märkt eller borde ha märkt det aktuella felet. Lämnas reklamation senare förlorar Kunden rätten att åberopa felet. Om Kunden har valt tjänsten hemleverans ombeds Kunden att omedelbart kontakta Kvdbil för det fall Kunden upptäcker fel på Objektet som har uppstått under transporten.

9.3 Reklamation rekommenderas att ske skriftligen till följande adress: reklamation@kvdbil.se. Meddelande om reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en så detaljerad beskrivning av hur felet yttrar sig som möjligt och övriga uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse för Kvdbils bedömning av reklamationen.

9.4 Kvdbil förbehåller sig rätt att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är behäftat med fel som Kvdbil ansvarar för. Om Kunden har framställt en reklamation utan att Objektet är behäftat med fel som Kvdbil ansvarar för, förbehåller sig Kvdbil rätt att begära ersättning för sina kostnader med anledning av reklamationen, bl.a. undersökningen av Objektet.

10. Påföljder

10.1 Kvdbil har rätt att avhjälpa fel i Objektet som Kvdbil ansvarar för. Avhjälpande sker av Kvdbil eller tredje man som Kvdbil anlitar. Önskar Kunden själv låta reparera Objektet ska Kunden alltid skicka ett skriftligt kostnadsförslag från den verkstad som Kunden önskar anlita för reparationen till Kvdbil. Kunden har inte rätt att, utan Kvdbils föregående skriftliga godkännande, själv låta reparera Objektet och kräva ersättning för reparationen av Kvdbil.

10.2 Om avhjälpande av ett fel i ett Objekt inte sker inom skälig tid från det att reklamationen har godkänts eller om felet är av väsentlig betydelse för Kunden, har Kunden rätt att häva köpet. Kunden har i dessa fall rätt att mot återlämnade av Objektet få tillbaka det pris som Kunden har betalat för Objektet. Vid hävande av köp har Kvdbil rätt att göra ett nyttjandeavdrag i linje med MRFs branchpraxis; (a) 0,5% av Objektets pris per hel månad från köptillfället, och (b) 0,5% av Objektets pris per 100 körda mil.

10.3 Kvdbil förbehåller sig rätt att vid väsentliga fel, istället för att avhjälpa felet, återköpa Objektet för Objektets pris, med avdrag för eventuella skador, slitage och liknande som uppstått på Objektet under tid då Kunden haft Objektet i sin besittning. Med ”väsentligt fel” avses bl.a. fel vars åtgärdandekostnader enligt Kvdbils skäliga bedömning kommer att uppgå till 10 procent eller mer av Objektets pris.

11. Ångerrätt

11.1 Fall då distansavtalslagen inte är tillämplig
Om köpekontrakt avseende Objektet ingås på plats i Kvdbils lokaler, är lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte tillämplig och Kunden saknar rätt att ångra köpet.

11.2 Ångerrätt vid hemleverans
Om Kunden har ingått köpekontrakt avseende Objektet via Webbplatsen och valt hemleverans av Objektet, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden kan då inom 14 dagar från den dag då Kunden, eller någon för Kundens räkning, tog emot Objektet (ångerfristen) frånträda köpekontraktet utan att ange något skäl för detta. Om Kunden vill utöva ångerrätten ska Kunden meddela Kvdbil genom att skicka ett tydligt meddelande till Kvdbil om Kundens beslut att frånträda köpekontraktet. Kunden kan meddela Kvdbil på följande sätt:

Kvdbil AB
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg
E-post: reklamation@kvdbil.se
Telefon: 010-167 30 02

Vid utövande av ångerrätten kan Kunden välja att använda bifogade returblankett,
Returblankett Hemleverans

Har Kunden på ett korrekt sätt frånträtt köpekontraktet enligt ovan, kommer Kvdbil att återbetala belopp som Kvdbil mottagit från Kunden avseende Objektet, inklusive kostnad för hemleverans (dock inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som Kvdbil erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Kvdbil underrättades om Kundens beslut att frånträda köpekontraktet. Kvdbil förbehåller sig dock alltid rätt att innehålla det belopp som ska återbetalas fram till det att Kvdbil har mottagit Objektet från Kunden. Kvdbil kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt vid köpet av Objektet, om inte parterna kommer överens om annat betalningsmedel.

Kunden svarar för att Objektet återlämnas till Kvdbils utan onödigt dröjsmål och alltid senast 14 dagar från den dag då Kunden meddelade att ångerrätten utnyttjades enligt ovan. Kunden ska själv, eller genom att boka in återsändande av Objektet via en av Kvdbil utsedd transportfirma via Kvdbils kundcenter, återlämna Objektet vid den anläggning från vilken transporten av Objektet till Kunden skedde. Vid återtransport som bokas via Kvdbil sker upphämtning av Objektet vid tidpunkt som överenskoms mellan Kunden och Kvdbil. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka Objektet innan ovanstående fjortondagarsperiod har löpt ut.

Kunden ska betala kostnaderna för återsändandet av Objektet. Om transportfirma anlitas via Kvdbil vid återsändande av Objektet ska Kunden betala 1 995 kronor, inklusive moms, för transportjänsten.

Vid utövande av ångerrätt är Kunden ansvarig för Objektets värdeminskning till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa Objektets art, egenskaper och funktion. För att fastställa detta har Kunden rätt att köra Objektet upp till 10 mil. I det fall Kunden utövar sin ångerrätt förbehåller sig Kvdbil rätt att debitera Kunden 40 kronor, inklusive moms, per körd mil överstigande ovannämnda 10 mil vid den tidpunkt som Kunden återlämnar Objektet till Kvdbil eller, om av Kvdbil utsedd transportfirma anlitas, vid den tidpunkt som Objektet överlämans till transportfirman för återsändande till Kvdbil.

Kunden åtar sig att underteckna fullmakt för Kvdbil att genomföra omregistrering (ägarbyte) av Objektet till ny ägare för Kundens räkning samt för genomförande av försäljning av Objektet på så sätt Kvdbil anser lämpligt. En sådan fullmakts-blankett erhålls via bilens medskickade material eller Kvdbils kundcenter och ska undertecknas av Kunden i samband med att Kunden meddelar Kvdbil att avtalet frånträds.

12. Tilläggstjänster

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdbils webbplats www.kvdbil.se under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. Med undantag för vad som anges ovan om hemleverans, ansvarar de företag som säljer tilläggstjänsterna själva för de tjänster som företagen erbjuder och Kunden tecknar avtal med dem separat. Kunden kan därmed inte rikta krav mot Kvdbil med anledning av avtal som tecknats med annan part än Kvdbil.

13. Force Majeure

Om Kvdbils fullgörande av sina åtaganden enligt köpekontraktet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdbil inte kan råda över, såsom exempelvis strejk eller annan arbetskonflikt, krig, översvämning, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, är Kvdbil, utan påföljd, befriad från att fullgöra åtagandet under den period som omständigheten föreligger. Hindras fullgörande av köpekontraktet under längre tid än tre månader av anledning som framgår ovan, får vardera part häva köpet genom skriftligt meddelande till den andra parten utan skyldighet att erlägga skadestånd eller andra påföljder.

14. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till köpekontrakt och dessa Villkor måste ingås skriftligen och undertecknas av Kunden och behörig företrädare för Kvdbil för att vara gällande.

15. Tillämplig lag och tvist

Köpekontraktet, inklusive dessa Villkor, ska tolkas i enlighet med svensk lag. Kvdbil är mån om sina kunder och följer tillämpliga konsumenträttsliga lagar och Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut. Kvdbil avser inte att genom Villkoren begränsa eller förändra tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Om tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av köpekontraktet, inklusive dessa Villkor, ändå skulle uppstå ska tvisten i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

16. Särskilda bestämmelser vid försäljning till kund utanför Sverige

16.1 Om Objekt ska gå på export utanför Sveriges gränser, gäller även nedanstående villkor. Vid export tillkommer en administrativ avgift som anges på Webbplatsen.

16.1.1 Försäljning inom EU till privatperson:

 • Kunden betalar alltid moms på Förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.

 • Kunden betalar alltid svensk moms på Objekten.

 • Deposition om SEK 8 000 betalas för registrerade Objekt, för oregistrerade Objekt betalas ingen deposition.

 • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.

 • Vid leveranstillfället ska Kunden/ombud för Kunden legitimera sig med giltigt pass.

 • Om Kunden använder sig av ombud vid leveranstillfället så måste denna vidare uppvisa och till Kvdbil överlämna en skriftlig fullmakt i original, tillsammans med en vidimerad kopia av Kundens pass, för att få teckna köpekontrakt.  

16.1.2 Export till privatpersoner utanför EU samt till Åland:

 • Kunden betalar svensk moms på Förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.

 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 8 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.

 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.

 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.

 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet deponeras alltid SEK 8 000 på registrerade Objekt och ingen deposition på oregistrerade Objekt.

 • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.

 • Vid leveranstillfället ska Kunden/ombudet kunna legitimera sig med giltigt pass.

 • Om Kunden använder sig av ombud vid leveranstillfället så måste denna vidare uppvisa och till Kvdbil överlämna en skriftlig fullmakt i original, tillsammans med en vidimerad kopia av Kundens pass, för att få teckna köpekontrakt.

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 07/11/2022

ContactIconKontakt