Auktions- och medlemsvillkor företag

Auktions- och medlemsvillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa auktions- och medlemsvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) gäller mellan er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och Kvdbil AB, organisationsnummer 556746-1180 (”Kvdbil”). Genom att godkänna villkoren blir det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos Kvdbil. För privatpersoner gäller separata villkor, se Auktions- och medlemsvillkor för Privatperson.

Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos Kvdbil, för användningen av Kvdbils webbplats www.kvdbil.se och www.kvdpro.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, exempelvis budgivnings- och försäljningsmöjlighet, som Kvdbil tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor kan Kunden inte använda eller få tillgång till Tjänsterna.

Efter en genomförd och vunnen auktion på Webbplatsen kan Kunden ges möjlighet att köpa ett auktionsobjekt (”Auktionsobjektet”). Separata Köpvillkor för Näringsidkare gäller för sådant köp (se bifogat till dessa Villkor).

Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, och godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Kvdbils webbplatspolicy (”Webbplatspolicy”). Villkoren, Kvdbils webbplatspolicy och den information som Kvdbil anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och Kvdbil rörande användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

2. Kvdbils roll och uppdragsgivaren

Kvdbil har mer än 25 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. Budgivningen sker på Webbplatsen. Kvdbil värderar och säljer egendom i eget namn men för annans räkning, för exempelvis vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Som alla andra auktionsföretag är Kvdbils roll att mot provision förmedla egendom från de företag och myndigheter med flera (”Uppdragsgivare”) som ger i uppdrag åt Kvdbil att sälja fordon och annan egendom till köpare. Kvdbil säljer aldrig för egen räkning och tar inte emot inropsuppdrag.

3. Registrering

Kunden registrerar sig för att kunna nyttja Tjänsterna genom att fylla i registreringsformuläret på Webbplatsen. Det krävs att en fysisk person med behörighet att binda företaget till Villkoren anges som kontaktperson.

Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Efter att Kunden har fyllt i sina uppgifter på Webbplatsen erhåller Kunden ett användarkonto. En aktiveringskod skickas till Kunden via e-post. Behöver Kunden hjälp med registreringen hänvisas Kunden till Kvdbils kundcenter. Kunden ska ange korrekta företagsuppgifter, personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kvdbils behandling av personuppgifter finns i Kvdbils webbplatspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 16 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av Kvdbil temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden ska på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn, postadress eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Kunden ska även omgående anmäla till Kvdbil om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kundens eget login-namn, så kallat ”alias” skall inte på något sätt uppfattas kränkande eller vara formulerat så att det kan störa auktionen.

Kvdbil är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto om inte Kvdbil gjort sig skyldig till försummelse.

4. Auktionerna, budgivning och förmedlingsavgift

Auktionsobjekten läggs ut till försäljning via auktion online på Webbplatsen. Tester och beskrivningar av Auktionsobjekt som läggs ut till försäljning sker alltid enligt Kvdbils mallar och system och i enlighet med Villkoren i tillämpliga delar. Alla Auktionsobjekt säljs i befintligt skick och mer information om detta återfinns i Kvdbils Köpvillkor för Näringsidkare.

Kvdbils onlineauktioner hålls löpande under veckan på Webbplatsen. Kvdbil kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såväl möjlighet att lägga bud och delta i en budgivning samt eventuella andra tjänster. Tjänsterna kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Om en Tjänst är förenad med en avgift framgår detta på Webbplatsen. Nedan villkor gäller för budgivning via Webbplatsen.

Budgivningen på Webbplatsen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste Kunden först registrera sig som medlem enligt dessa Villkor. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren och åtar sig att följa Kvdbils regler och anvisningar. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Den som lägger ett bud för annans räkning påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som lägger ett bud och därmed deltar i en budgivning för egen räkning. Kvdbil förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsobjekt från Webbplatsen under pågående budgivning.

En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen när som helst fram tills auktionen stänger. Det kostar ingenting för en Kund att lägga ett bud. En Kund som vill lägga ett bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. Om en Kund ångrar ett lagt bud och vill ta bort det, krävs det att Kunden meddelar detta till Kvdbil via e-post kundcenter@kvdbil.se senast sex timmar innan nedräkningen för auktionen startar. Det är inte möjligt att ta bort bud som läggs mindre än sex timmar innan nedräkning för auktionen startar.

För varje Auktionsobjekt finns ett angivet klockslag då nedräkningen för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs inom cirka 3 minuter och 30 sekunder från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare cirka 3 minuter och 30 sekunder. När budgivningen har varit avstannad i cirka 3 minuter och 30 sekunder, så är auktionen avslutad. Auktionsslutet är alltså rörligt och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

En Kund som vinner budgivningen, eller köper ett objekt till ett fast pris, i enlighet med dessa Villkor ska betala en avgift (”Förmedlingsavgift”), i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdbils kostnader för hantering av Auktionsobjektet, webbplats, marknadsföring, administration etc. och varierar i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund som är näringsidkare är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om ett köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. Gällande Förmedlingsavgifter för varje Auktionsobjekt anges under objektsvyn på Webbplatsen. Betalning av Förmedlingsavgiften genomförs i enlighet med punkten 6 nedan.

5. Reservationspris

För Auktionsobjekt finns ofta ett lägsta pris som Uppdragsgivaren är villig att sälja Auktionsobjektet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsobjektet. Kvdbil rekommenderar Kunden att anpassa budgivningen till det beskrivna skicket.

6. Auktionsavslut

Det högst angivna budet vinner. Ett vinnande bud innebär inte att Kvdbil har accepterat budet eller att Kunden har en rättighet att köpa Auktionsobjektet. Om en auktion slutar med två lika höga bud vinner det bud som först kommer in till Tjänsten. Vid tvister om budgivningen avgör Kvdbil ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde. Har inte Reservationspriset uppnåtts förbehåller sig Uppdragsgivaren rätten att antingen lägga ut Auktionsobjektet till försäljning igen utan föregående kontakt med den vinnande Kunden, alternativt godkänna det högsta budet. I många fall innebär detta att det sker en förhandling och Kunden får vanligtvis besked inom ett dygn. Är Reservationspriset uppnått (vilket framgår som "Ja" under objektsvyn på webbplatsen) så har Kunden en rättighet (option) att köpa Auktionsobjektet till överenskommet pris.

En Kund som vinner budgivningen ska betala en Förmedlingsavgift för köpt Auktionsobjekt i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Förmedlingsavgift kan variera i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. En Kund är skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om köp av inropat Auktionsobjekt av någon anledning inte fullföljs. En Kund är vidare skyldig att betala Förmedlingsavgiften även om Kunden inte kommer och besiktigar det inropade Auktionsobjektet på plats inom anvisad/avtalad tid.

Efter auktionen kontaktar Kvdbil vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer Kvdbil och högste budgivare överens om dag för att ingå köpavtal, betalning av handpenning med mera. Kvdbils tillämpliga Köpvillkor för Näringsidkare är i informationssyfte bifogade till dessa Villkor och kommer Kunden tillhanda för genomgång vid ingåendet av köpavtal. De är även tillgängliga på webbplatsen och på Kvdbils anläggningar.

Vinnande budgivare är skyldig att svara i telefon och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall Kvdbil inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har Kvdbil rätt att debitera Förmedlingsavgiften samt erbjuda andra budgivare att köpa Auktionsobjektet, såvida inget annat anges.

7. Missbruk

Om Kvdbil har anledning att misstänka att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor har Kvdbil rätt att efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto; (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

Kvdbil förbehåller sig även rätten att begränsa eller förbjuda tillgången till och användningen av Tjänsterna, stoppa bud, fördröja eller ta bort innehåll som finns på Webbplatsen och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra Kunden från att använda Tjänsterna om Kvdbil misstänker att Kunden missbrukar Tjänsterna, exempelvis genom att lägga bud på Auktionsobjekt som Kunden inte avser köpa, manipulerar budgivningen eller på egen hand söker upp uppdragsgivaren i försök att avsluta affären.

Kvdbil har även rätt att oavsett anledning skicka ut begäran till kund om att byta inloggningsuppgifter.

Om Kunden missvisande har angivit att den agerar som privatperson när den de facto representerar en näringsidkare har Kvdbil rätt att debitera Kunden en Förmedlingsavgift för varje vunnen auktion som Kunden inte fullföljt, se punkt 4 ovan.

8. Tryck och skrivfel samt eventuella tekniska problem

Kvdbil reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på Webbplatsen. Kvdbil kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger Auktionsobjektens verkliga utseende.

Kvdbil har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen ska göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Vid tekniska problem och missöden på Webbplatsen, som medför att rättvis budgivning inte kan genomföras, förbehåller sig Kvdbil rätten att ensidigt besluta om att auktionen ska avbrytas och återupptas vid senare tillfälle. Aktuella budgivare meddelas i förekommande fall.

Kvdbil kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Kvdbil ansvarar inte för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem eller liknande omständigheter.

Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. Kvdbil förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. Kvdbil ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. Kvdbil kan därför inte ansvara för om ett bud inte registreras, kontakt inte etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om Auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. Vidare kan Kvdbil inte ansvara för fel eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av användarkonto eller lösenord.

Kvdbil ansvarar inte heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas Kunden eller Uppdragsgivare på grund av att det Reservationspris som noterats i Kvdbils interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av Uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte Kvdbils ansvar enligt tvingande lagstiftning.

9. Särskild ansvarsbegränsning

Kvdbil ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba en Kund. Denna begränsning gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Kvdbils ansvar är vidare under alla omständigheter begränsat till en summa motsvarande vad Kunden har betalt eller skulle ha betalat för de Tjänster som Kvdbil tillhandahållit till Kunden.

10. Meddelanden

Meddelanden från Kvdbil till Kunden återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till Kvdbil ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

11. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Webbplatsen till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda Webbplatsen respektive Tjänsterna via en annan Kunds inloggning, utan Kvdbils föregående skriftliga samtycke. Kvdbil har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos Kvdbil. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

12. Immateriella rättigheter

Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av Kvdbil. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

Kvdbil, KVD samt därtill relaterade logotyper och ordmärken utgör Kvdbils varumärken. Användning av varumärkena får endast ske efter Kvdbils skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med Kvdbils instruktioner.

13. Överlåtelse

Kvdbil har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan Kvdbil och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Kvdbil att meddela vem som har tagit över Villkoren, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Kvdbil överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.

14. Ändring av Villkoren

Kvdbil kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

Om inte Kvdbil och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Kunden kommer då inte längre ha möjlighet att logga in och nyttja Tjänsterna, och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. Kvdbil rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

15. Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på Webbplatsen under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Auktionsobjekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna till fullo och Kunden tecknar avtal med respektive tillämplig leverantör separat. Kvdbil står endast till tjänst med information om sådana tjänster. Kvdbil kan därför inte ansvara för innehållet i denna information samt respektive leverantörs uppfyllande av tillämplig lagstiftning eller deras åtaganden.

I de fall kunden tecknar avtal med leverantörer utöver de som Kvdbil förmedlar tillkommer en administrativ kostnad.

16. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 10/3 2018

Köpvillkor för näringsidkare

1. Inledning och bakgrund

Dessa Köpvillkor för Näringsidkare (”Villkoren”) är tillämpliga när ni som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) köper ett eller flera objekt på plats hos en av Kvdbils anläggningar.

Avtal ingås mellan Kund och Kvdbil AB, organisationsnummer 556746-1180 (”Kvdbil”) på uppdrag för en uppdragsgivare (”Säljaren”). Kvdbil har mer än 25 års erfarenhet av att sälja fordon och annan egendom på auktioner. De objekt som finns till försäljning av Kvdbil genom budgivning (”Objekten”) säljs av Kvdbil i eget namn men på uppdrag av Säljaren.

När en Kund vinner en budgivning har denne möjlighet, men ingen rättighet eller skyldighet, att köpa ett Objekt. Kunden har inte rätt att utan Kvdbils medgivande överlåta möjligheten att köpa ett Objekt eller att anvisa annan kund att köpa Objektet. Om kunden väljer att anvisa annan köpare debiteras en administrativ avgift på 2000 kr utöver Förmedlingsavgiften. För utländska Kunder gäller, utöver dessa Villkor, särskilda tilläggsvillkor, se nedan under punkten 14 nedan.

2. Objekt och Beskrivning

I Kvdbils uppdrag från en Säljare ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av ett Objekt (”Beskrivning”). Objekten är vanligtvis begagnade och Kvdbils intention är att Beskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättillgänglig och översiktlig.

Objekt som finns tillgängliga för försäljning av Kvdbil återges i Beskrivningen, där information angående bl.a. Objektet och dess huvudsakliga egenskaper och ett uppskattat auktionspris på Objektet anges.

Kvdbil garanterar inte att alla uppgifter i Beskrivningarna av Objekten är korrekta. Kunden måste själv kontrollera Objektets skick vid tidsbokad visning eller vid genomförande av köpet på plats och godkänna att skicket motsvarar det Kunden har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen. Kvdbil ansvarar inte för skada eller brister som framgår av sådan Beskrivning. Kunden accepterar att enklare lös egendom till ett objekt kan saknas, trots att det inte anges i Beskrivningen. Sådan egendom kan exempelvis, men ej uteslutande, vara: reservhjul, punkteringskit, domkraft, verktyg, verkstad- och reparationsunderlag, golvmattor, hjulkapslar etc. Att sådan enklare lös egendom saknas ska ej anses utgöra ett väsentligt fel trots att det inte angivits i Beskrivningen av Objektet. Att enklare lös egendom saknas innebär inte att Kunden har giltig grund att varken erhålla prisavdrag eller rätt att häva köpet.

Ett i Beskrivningen angivet ca-pris hos bilhandlaren är ett av Kvdbil uppskattat begärt pris på marknaden för motsvarande objekt i felfritt skick och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket Objektet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga ca-pris hos bilhandlaren. Kvdbil kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Objekt till ett lägre pris. De uppskattade priser som anges tas fram av Kvdbils värderingsmän som är förordnade av Handelskammaren och specialister för att säkerställa en så bra värdering som möjligt. Analyser och utvärderingar görs av ett flertal källor bl.a. olika branschers prisverk, systematisk avsökning av nätet för aktuellt utbud på både den svenska och utländska marknaden samt Kvdbils värderingsföretag, KVD Bilpriser AB:s, databaser.

Uppgifter i en Beskrivning kan ha ändrats på grund av tillkommande omständigheter. Om en Beskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

3. Visning och undersökningsplikt

Tid och plats för eventuell visning av Objektet innan auktionsstart anges på Webbplatsen. Objekten finns vanligtvis för tidsbokad visning och avhämtning vid en av Kvdbils anläggningar eller filialer.

Kunden har själv fått bilda sig en uppfattning om utbjudna Objekt vid visning på plats, antingen vid en Kvdbil anläggning eller filial och har sedan fått bjuda efter vad Kunden själv ansett Objektet vara värt. Vid det fall en visning av Objektet inte har varit möjlig har Kunden efter bästa förmåga fått bedöma Objektet bl.a. genom att studera Beskrivningen, bilder av Objektet samt vid behov konsulterat med Kvdbil.

Informationen om Objekten i Beskrivningen har utformats för att vara lättillgänglig och översiktlig. Kvdbils tester av Objekten fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion som har beskrivits mer i detalj i Beskrivningen baserat på resultatet vid sådana tester, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär har beskrivits översiktligt.

Objekten är, om inte annat angetts av Kvdbil antingen i Beskrivningen eller vid genomförande av köpet på plats, besiktigade och testade av Kvdbils fordonstekniker eller annan expert samt värderade av förordnade värderingsmän eller specialister. Det är dock Kunden som ska kontrollera att Objektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till Beskrivningen.

Objekten säljs begagnade och i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Objekt. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Objektets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Objekt i Beskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Objektets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i Beskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

Kvdbil är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Mer om Kvdbils ansvar för Objekten återfinns i punkterna 9 och 11 nedan.

4. Besiktning och specifik garanti

Kunden ska, som ett led i och utöver sin undersökningsplikt enligt punkten 3 ovan, på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna Objektet som Kunden ska köpa. Efter sådan besiktning kan bindande köpavtal med Kvdbil träffas, för vilket dessa Villkor gäller i sin helhet.

Kvdbil garanterar att Objekt inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder aldrig belastar Kunden.

5. Särskilt om deklareringar

När ett Objekt är en begagnad personbil varudeklareras denna enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Riktlinjerna innehåller krav som Konsumentverket finner väsentliga från konsumentsynpunkt. De har utarbetats efter överläggningar med Motorbranschens Riksförbund. Riktlinjerna gäller när Kvdbil säljer begagnad personbil till enskild konsument. Med begagnad personbil menas bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer och som körts 1 000 kilometer eller mer.

Kvdbils varudeklaration av begagnade personbilar finns tillgänglig vid visningarna av Objekten på Kvdbil webbplats. Kvdbil uppmanar Kunden att spara varudeklarationen för eventuell framtida kontakt med Kvdbils kundcenter avseende personbilen.

Varudeklaration finns dock inte för fordon som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten och konkursförvaltare, samt inte heller på lastbilsregistrerade fordon och fordon med beräknat försäljningsvärde under 15 000 kronor.

6. Avgifter och betalning

6.1 Avgifter

En Kund som vinner budgivningen i enlighet med Auktions- och medlemsvillkoren för Näringsidkare ska betala en avgift till Kvdbil i samband med betalning av överenskommet pris för Objektet (”Förmedlingsavgift”). Förmedlingsavgiften avser täcka Kvdbils kostnader för hantering av Objektet, webbplats, administration etc. och varierar i storlek beroende på vilket sorts Auktionsobjekt det rör sig om. Gällande Förmedlingsavgift för varje Objekt anges under objektsvyn på Webbplatsen.

Om Kunden med högsta bud för ett visst Objekt inte har besiktigat det Objektet på plats inom anvisad/avtalad tid så debiteras denne Förmedlingsavgiften. Förmedlingsavgiften ska också betalas om Kunden har besiktigat det inropade Objektet på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att Objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som inte angivits i Beskrivningen av Objektet.

Om Kunden beställt transport av Objektet från en Kvdbil-anläggning till en annan debiteras Kunden även transportkostnaden, om inte annan anges häri. Transportkostnaden framgår antingen vid Objektet eller av Kvdbil specificerad sida på Kvdbils webbplats www.kvdbil.se.

6.2 Kundens betalning

Överenskommet pris och Förmedlingsavgift ska betalas inom 24 timmar från auktionsavslut. Erhållen betalning räknas därmed som signerat köpavtal. Kvdbil erbjuder dock Kunden möjlighet att betala Objekt i förväg på sätt som anges nedan. Kvdbil uppmanar Kunden att i förväg tänka igenom hur köpet av ett Objekt ska finansieras. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ kan förekomma.

Kvdbil förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för betalningen. Kvitto för betalning eller delbetalning erhålles vid uthämtning av Objekt.

A. Direktinsättning på Kvdbils bankkonton

En Kund kan betala Objekt i förväg genom direktinsättning på ett av Kvdbil angivet bankkonto. Kunden behöver betala objektet inom 24 timmar från auktionsavslut. Vid betalning via direktinsättning på Kvdbils bankkonton ombeds Kunden alltid ange objektsnummer. Detta är en tjänst som Kvdbil erbjuder sina Kunder, och är helt frivillig.

Om Kunden och Kvdbil inte ingår ett köpavtal avseende Objektet, är Kunden självklart berättigad till återbetalning av det belopp som avser Objektet (exklusive förmedlingsavgift) som Kunden satt in på av Kvdbil angivet bankkonto.

B. Finansiering via Kvdbil

Kvdbil erbjuder en Kund olika finansieringsmöjligheter för betalning av ett Objekt i förväg. För mer information om hur Kvdbil kan hjälpa en Kund att finansiera köp av Objekt, kontakta Kvdbils kundcenter på kundcenter@kvdbil.se eller på telefonnummer 010-167 30 00. Detta är en frivillig tjänst som Kvdbil erbjuder sina Kunder. Det är helt upp till Kunden om denne vill använda tjänsten eller betala på plats.

Om Kunden väljer en finansieringsmöjlighet enligt ovan kan en kreditansökan komma att göras innan köpavtal ingås eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Separata villkor gäller för betalning via kredit. Kontakta gärna kundcenter på kundcenter@kvdbil.se eller på telefonnummer 010-167 30 00 för mer information.

C. Banköverföring och Swish

Du kan välja mellan banköverföring eller Swish som betalningsmetod. Om du väljer att betala med Swish, så kan du göra detta på upp till 150 000 kr - kom ihåg att höja din transaktionsgräns på din bank.

Kvdbil accepterar inte följande betalningsmedel:

 • Debit- kredit- och betalkort
 • Kontant betalning
 • Postväxel
 • Check
 • Företagskort
 • Utländska kort

Om Kunden befinner sig utanför Sverige gäller särskilda villkor enligt punkten 14 nedan.

6.3 Utebliven betalning

Om köpet har genomförts men Kunden har valt en alternativ betalningslösning enligt ovan, och betalningen inte har fullföljts inom det tidsintervall som har angetts vid ett sådant val, har Kvdbil rätt att vidta en eller flera av nedanstående åtgärder.

Om betalningen inte fullföljs enligt ovan har Kvdbil rätten att, utan att först underrätta den köpande Kunden, sälja Objektet till annan kund till det utropspris som Kvdbil finner lämpligt. Vid omförsäljning har Kvdbil rätt att från Kunden erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till Objektet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdbils fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.4 Moms

Om Objektet är en personbil säljs denna inklusive moms om inte annat anges av Kvdbil. Moms tillkommer även på Förmedlingsavgiften. Mer information om moms återfinner Kunden vid respektive Objekt.

Oftast kan moms inte dras av vid köp av personbilar eller lätt lastbil. Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt kan dras av i dennes verksamhet. Kvdbil rekommenderar att en näringsidkare kontrollerar Skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms kan dras av vid köp av ett Objekt. Kvdbil ansvarar inte för någon bedömning avseende moms.

7. Avhämtning och transport

Särskilda avgifter och bestämmelser gäller för fordon som ska exporteras. Se punkt 14:1.

Avhämtning ska ske i samband med köpet av Objekt, d.v.s. den dag då köpeavtalet ingås, om inte Kunden och Kvdbil särskilt kommit överens om annat. Dag som köpeavtal ingås framgår av bekräftelsen eller Beskrivningen. Kvdbil ansvarar inte för transport såvida inte annat anges, och frakt ingår inte i ett köp av Objektet. Köpta Objekt får inte avhämtas innan full betalning kommit Kvdbil tillhanda i enlighet med punkten 6 ovan, om inte Kvdbil och Kunden har kommit överens om avbetalning enligt separat avtal. Tid för avhämtning av Objekt hos Kvdbil-anläggning ska vara bokad senast 24 timmar efter auktionsavslut. För de fall avhämtning sker utan en bokad tid kommer Kvdbil ta ut en administrationsavgift på 1 000 kr.

Om Kunden önskar beställa transport skall detta ske inom 24 timmar efter auktionsavslut.

För Objekt som inte avhämtats inom tre (3) arbetsdagar från dagen för köpet utgår en förvaringshyra på 1000 kronor per Objekt och dag om inget annat har avtalats mellan Kvdbil och Kunden. Detta gäller även om Kunden ombesörjer egen transport. Om transport bokats via Kvdbil debiteras Kunden ingen lagerkostnad. Om Kunden är förhindrad att hämta Objektet på utsatt datum och tid, måste Kunden kontakta Kvdbil enligt den kontaktinformation som angetts av Kvdbil.

Kvdbil förbehåller sig rätten att dag fem (5) efter ej uthämtat objekt i egen regi transportera objektet hem till kund, på kunds bekostnad.

Vid avhämtning av Objektet är Kunden skyldig att undersöka Objektet för att säkerställa att Objektet inte är felaktigt. Näringsidkare måste kontrollera Objektet före eller vid avhämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter köpet inte beaktas, se punkten 10 nedan. Näringsidkare som hämtar Objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna Objektet i efterhand.

För Objekt som inte avhämtats inom trettio (30) arbetsdagar har Kvdbil rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Kvdbil har rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av köpavtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Kvdbils fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

Kvdbil förbehåller sig rätten att dag fem (5) efter ej uthämtat objekt i egen regi transportera objektet hem till kund, på kunds bekostnad.

8. Omregistrering och försäkring av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras på Kunden av Kvdbil så snart det är möjligt, i normalfallet genast efter ingånget köpavtal. Försäkring tecknas även i samband med ingåendet av köpavtalet. Kvdbil är uppkopplad till bilregistret och anmäler fordonet i trafik om detta inte är belagt med körförbud eller annat hinder föreligger. Samtidigt erhåller Kunden fordonsskattekredit.

Omregistreringen sker vanligtvis under de närmaste dagarna efter försäljning I vissa fall kan omregistreringen dock ta mer än två (2) veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte Kundens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

9. Ansvar för fel

Kvdbil företräder Säljaren när det gäller ansvar för fel på Objekten. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren.

Samtliga Objekt säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Objektet befinner sig i vid köptillfället. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som Kunden måste räkna med. För fel i Objektet som består i att Objektet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, ansvarar Kvdbil enligt nedanstående regler. Kvdbil uppmanar Kunden att notera att normalt slitage inte utgör fel i juridisk bemärkelse. Eftersom Kunden själv har bestämt slutpriset på en auktion kan ingen hänsyn tas till huruvida varan sålts till överpris.

Säljaren och Kvdbil är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren och Kvdbil ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. Säljaren och Kvdbil ansvarar inte för:

*(a) fel som beror på att Objektet utsatts för normalt slitage;

(b) fel, brister eller skador som framgår av Beskrivningen;

(c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(d) för fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Beskrivningen och studera de bilder som bifogats Objektet eller sådant som Kunden borde sett/upptäckt vid visning enligt punkten 3 ovan eller provkörning. *

Om Objektet säljs som ”reparationsobjekt” ansvarar inte Kvdbil för några fel, även om Objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Kvdbil ansvarar inte för att beskrivningar av Objektet i Beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

Säljaren eller Kvdbil ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. Dessa Objekt behöver inte varudeklareras (VDN-deklareras).

10. Reklamationer

Kvdbil företräder Säljaren vid frågor och reklamationer. Kunden kan inte vända sig direkt till Säljaren. Kunden får inte åberopa att Objektet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar Kvdbil meddelande om felet (reklamation).

Kunden har en undersökningsplikt av Objektet i enlighet med dessa Villkor. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Objektet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast.

Kunden ska då fel upptäcks omgående reklamera detta till Kvdbil. Reklamation ska ske skriftligen till följande adress: reklamation@kvdbil.se. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla information om vilket Objekt reklamationen avser, en beskrivning av hur felet yttrar sig och alla övriga relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Kvdbil förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Objektet inte är felaktigt.

Kunden ska reklamera felet innan Objektet transporteras från Kvdbils försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas inte, varför det är viktigt att noga undersöka Objektet innan det lämnar Kvdbils försäljningsställe.

11. Ansvarsbegränsning

Kvdbil har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Kvdbils totala ansvar för varje Objekt är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Objektet. Kvdbil ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller fel.

12. Force Majeure

Om Kvdbils fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Kvdbil inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Kvdbils fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

Tilläggstjänster: finansiering, försäkring, transporter m.m.

Kvdbil förmedlar ett antal tilläggstjänster från andra företag. Mer information finns på Kvdbils webbplats www.kvdbil.se under fliken "Övriga tjänster och erbjudanden" samt i informationen om respektive Objekt på webbplatsen. För dessa tilläggstjänster ansvarar de företag som säljer tjänsterna till fullo och Kunden tecknar avtal med dem separat.

13. Tillämplig lag och tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

14. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Då Objekt ska gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan. Vid export tillkommer en administrativ avgift som anges på Webbplatsen.

14.1 Betalning och upphämtning

Kunden ska efter genomfört köp hämta Objektet inom 10 dagar. Om Kunden inte har hämtat Objektet inom 10 arbetsdagar debiteras Kund SEK 3,000 per påbörjad kalendervecka.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:

 • Kunden måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
 • Kunden betalar ingen svensk moms på Förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Om VAT-nummer är godkänt så betalar Kunden ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
 • Vid avhämtningsköp måste dock ett belopp motsvarande momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 8 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet gäller följande: Registrerade objekt 8 000 SEK i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering ska uppvisas där det ska framgå vem som har rätt att teckna företaget.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:

 • Kunden betalar alltid moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden betalar alltid svensk moms på Objekten.
 • Deposition om SEK 8 000 betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

Exportförsäljning till företag utanför EU:

 • Kunden betalar ingen svensk moms på förmedlingsavgift, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Kunden måste inkomma med bevisning på att de är ett företag ex. företagsregistrering.
 • Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än SEK 8 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Deposition på oregistrerade Objekt blir aldrig lägre än SEK 1 000 oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
 • Om Kunden inte kan dra av momsen på Objektet följande: Registrerade objekt SEK 8 000 i deposition. På oregistrerade Objekt ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Kvdbil om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning ska vara Kvdbil tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Kunden ska till Kvdbil ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att Kvdbil ska kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
 • Vid leveranstillfället ska Kunden/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Om Kunden använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna köpavtal.

Dessa Villkor har fastställts av Kvdbil den 21/12 2022

ContactIcon
Kontakt