Integritets- och säkerhetspolicy

Marknadsplatsen kvd.se har policys för hantering av cookies och val av användarnamn. Nedan följer mer detaljerad information.

Personuppgifter

Kvdbil värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina person¬uppgifter på bästa sätt. Det är Kvdbil:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Kvdbil samlar in och hur denna används. Genom att godkänna denna policy (”Integritetspolicyn”) på webbplatsen i samband med ifyllnad av intresseanmälan, registrering av medlemskap eller lämnande av uppgifter på Kvdbil:s webbplatser (www.kvdbil.se, www.bilpriser.se, www.kvdnorge.no eller www.kvdcars.com) så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Kvdbil AB (”Kvdbil”/”vi”), org. nr 556746-1180, adress Ellesbovägen 150, 442 90 Kungälv, telefonnummer 010 – 167 30 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I de fall annat företag i KVD-koncernen (till exempel KVD Bilpriser AB) istället är att uppfatta som personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär för regi-strering eller intresseanmälan där du fyller i dina personuppgifter.

Principer om personuppgiftshantering för Kvdbil:s webbplatser

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera ditt medlemskap, förbere¬delse och administration av en auktion online eller annan tjänst som du beställer för att full¬följa våra åtaganden gentemot dig som medlem. De personuppgifter som Kvdbil behandlar är ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, betal- och budhistorik, köpta objekt, betal- och kreditkorts¬nummer, IP-adress och telefonnummer.

 

  • Kvdbil samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Kvdbil:s webbplatser:
  • * Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc)
  • * Besökare från smarta telefoner, surfplattor och datorer
  • * Operativsystem (Windows, IOS etc)
  • * Besökta sidor

 

Vid besök på någon av Kvdbil:s webbplatser (www.kvdbil.se, www.bilpriser.se, www.kvdnorge.no eller www.kvdcars.com) sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Ändamål för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, marknads- och kundundersökningar, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, nyhetsbrev samt för statistikändamål och riskhantering. Personuppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som medlem.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera budvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Behandling i syfte att förbättra våra tjänster kan inkludera behandling där dina per¬sonuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Kvdbil:s koncern och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med ett köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysnings¬syfte.

Användningen av personuppgifterna kan innebära samkörning med andra register inom EU samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Kvdbil:s kon¬cern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Personuppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter, underleverantörer eller våra sam¬arbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Kvdbil iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Vi kan därutöver använda oss av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer gällande Europeiska regler om dataskydd såsom stöd för kundtjänst och marknads¬analys. Kvdbil tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Kvdbil definierat.

Kvdbil lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Kvdbil använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevel-ser och för att utveckla vår webbplats. Kvdbil använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Kvdbil:s verksamhet.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut, överföra, dela eller på annat sätt bevilja någon tredje part åtkomst till dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om du samtyckt till att vara registrerad medlem hos Kvdbil sparas dina uppgifter tills du avre¬gistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte registrerar dig som medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Kvdbil:s åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personupp¬giftslagstiftning.

Uppdatering, korrigering av och tillgång till personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges nedan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

 

  • Kvdbil  AB
  • Ellesbovägen 150
  • 442 90 Kungälv

 

Kvdbil vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Kvdbil förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, adress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Kvdbil korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Kvdbil. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du mot¬sätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhets¬åtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom tvåfaktorinloggning där lösenord skickas via sms och är krypterade samt kryptering av data. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrym¬men där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Länkar

Kvdbil:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Kvdbil:s webbplatser. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personupp¬giftspolicy som gäller för den sidan. Kvdbil tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn

Kvdbil förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Kvdbil:s webbplatser.

Cookies

På Kvdbils webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Kvdbil använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) kunna hjälpa dig att hålla reda på dina budgivningar, (c) kunna hantera dina budgivningar, (d) säkerställa att besökaren loggat in på Kvdbil:s webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (e) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår Kvdbil från att du accepterar användningen av dem.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Kvdbil så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Kvdbil:s webb¬plats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över använ¬dandet av Kvdbil:s webbplats.

Genom att godkänna Kvdbil:s auktionsvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Kvdbil:s webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

 

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kvdbil:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies rade¬ras, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 

Ytterligare information

Vänligen kontakta Kvdbil på följande e-mailadress om du har frågor om denna Integritetspolicy eller Kvdbil:s användning av dina personuppgifter: kundtjanst@kvdbil.se.